Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning, HPB, är en fungerande metod för att motivera människor till förändringar i livsstilen. Företaget HPI Nordic utbildar testledare i HPB och nedan finns en liten presentation av vad metoden innebär.

Begreppet Medvetandegörande Kommunikation lanserades i Sture Malmgrens och Gunnar Anderssons medicinska doktorsavhandlingar redan år 1987. Den bärande idén är att få en deltagare i en HPB att bli medveten om sambandet mellan de egna hälsovanorna och hälsoupplevelserna resp mätvärden i form av vikt, konditionsnivå och ev blodtryck. Resultatet i en HPB skapar ett beslutsunderlag för deltagaren, som genom ett eget val och ett eget beslut tar ansvar för en förändring av sin egen livsstil. Ambitionerna konkretiseras i ett skriftligt förändringskontrakt, ”Min framtida Hälsoprofil”.

HPB är också en utmärkt metod på gruppnivå där syftet är att kunna ge företag underlag för specifika hälsoutvecklande åtgärder, t ex att öka de anställdas motionsvanor. Med hjälp av HPB genomförs nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av insatta friskvårdsåtgärder. En mycket viktig del i konceptet är att uppföljning av genomförda HPB sker så att hälsoutvecklingen kan konstateras.

HPB innehåller frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser. Frågorna kombineras med konditionstest på en testcykel och mätningar av skelett, vikt och blodtryck. Med dessa data som underlag sätter individen upp mål för sin livsstil, genomför olika aktiviteter som leder till målet och följer därefter upp resultatet med en ny HPB. En HPB tar ca 1-1,5 h per tillfälle att genomföra. En HPB genomförs under sekretess.

                               

 

 

©Wellbee